Rae, Barbara; painter, Edinburgh, September 2011

Rae, Barbara; painter 9-2011_01