Khan, Sadiq; London Mayor, June 2016-06

Khan, Sadiq; London Mayor, 2016-06, DSC_8228.