Kenny, Sir Anthony; philosopher, Oxford, November 1998

KENNY, SIR ANTHONY; 11-1998_01