Davies, Howard and Sir John Banham; businessmen,CBI directors, London, May 1992

Davis, Howard and Sir John Banham, CBI directors, London, 5-92_01

Howard Davis (l.) and Sir John Banham (r.)